Lejebetingelser og privatlivspolitik

1. Lejemålets varighed og beregning

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag, det lejede forlader SK Rental plads, samt til og med den dag, det tilbageleveres til SK Rental plads. Opsigelsen af lejeaftalen skal ske senest 15 hverdage inden lejeaftalens startdato, ellers bliver der faktureret 50% af den samlede leje, i henhold til lejeaftalen.

Hvis returnering af vogne/udstyr overskrides med ekstra dage (returneres senere end den aftalte returneringsdato), vil der blive efterfaktureret for ekstra leje i henhold til dagspriser.

SK Rental kan opsige lejeaftalen, ved misligholdelse af dette.

2. Placering, levering og transport

Lejer forpligter sig til at sende en skitseplan over placering af materiellet, anvise kørefast transportvej til placering, samt fysisk afmærke pladsen/pladserne, hvor materiellet skal placeres. Levering er muligt 24 timer i døgnet. Lejer er forpligtet til at opgive telefonnummer på den ansvarshavende, såfremt lejer/ansvarshavende ikke træffes på aftalte telefonnummer aflæsses vogne/udstyret på en, af chaufføren, udvalgt plads for lejers egen regning og risiko.

Der tages forbehold for eventuelle overskridelser af tidspunkterne for levering eller afhentning som følge af force majeure, strejke, lockout, forsinket levering af rettidigt bestilt materiel eller andre omstændigheder, hvorpå SK Rental ikke har indflydelse.

3. Adgangsforhold

Lejer er forpligtet til at sikre, at adgangsforholdene til den udvalgte plads for vogne/udstyr er frie, mindst 5 meter brede og på kørefast vej af hensyn til kørsel med varebil. Dette gælder såvel ved servicering som ved levering og afhentning af vogne/udstyr, idet lejer ellers bliver faktureret for forgæves transport eller ventetid. Såfremt der påkræves køretilladelse/adgangskort til det angivne afleveringssted, skal dette være SK Rental i hænde senest 1 uge før leveringsdatoen.

4. Reklamationer

Reklamationer på vogne/udstyr, skal der straks ringes til SK Rental efter modtagelse af materiellet. 20 650 640 eller mail stefan@sk-rental.dk.

5. Driftsudgifter

Ved almindelige lejeforhold afholder lejeren alle driftsudgifter, der måtte være, hvis andet ikke er aftalt.

Alle reparationer må kun udføres af SK Rental eller af værksted anvist af SK Rental og med SK Rentals godkendelse. Overholdes dette ikke, vil udgifterne være for lejers egen regning. Sker der yderligere skader kan SK Rental kræve erstatning.

6. Beskadigelse, vedligeholdelse og aflevering

Såfremt det lejede beskadiges i lejeperioden, er lejeren forpligtet til at afholde samtlige udgifter til vognes/udstyrs istandsættelse, herunder udgifter til rengøring, opretning og maling. Ekstra omkostninger til hjemtransport i forbindelse med reparation af skadede vogne/udstyr samt udlejers driftstab i reparationsperioden, afholdes af lejer. Hvis SK Rental skønner, at omkostningerne ved reparation af det beskadigede materiel overstiger genkøbsværdien på nyt materiel, erstatter lejeren alene det lejedes nyværdi. Bortkommen eller ødelagt materiel erstattes af lejer til gældende dagspris. Enhver form for reparation og vedligeholdelse af det lejede udover garantiperioden er for købers regning.

Det lejede materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen, med mindre andet er aftalt på skrift.

Finder SK Rental ved eftersyn af vogne/udstyr eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende, betales omkostningerne for oprettelse af de pågældende skader af lejer.

7. Arbejdsstandsning, driftstab m.v.

Enhver følge af skade og uheld, der medfører forsinkelse af arbejdet, driftstab, dagbøder eller andre kontraktmæssige sanktioner, er SK Rental uvedkommende.

8. Risiko og ansvar ved transport

Fra afhentning på SK Rental plads til tilbagelevering på SK Rental plads, uanset hvem der er transportør, bærer lejeren enhver risiko for skaderne på det udlejede materiel, også overfor tredjemand, herunder skade forvoldt af lejer eller tredjemand ved hændelige eller uagtsomme forhold. Lejeren bærer endvidere ansvaret for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, opstået i forbindelse med brugen af det lejede. SK Rental er kun ansvarlig for den skade, det udlejede forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af SK Rental eller SK Rentals mandskab. SK Rental hæfter dog aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

9. Ejerforhold

SK Rental kan på ethvert tidspunkt besigtige de udlejede vogne/udstyr, og i tilfælde af misligholdelse, hjemtages materiellet. Lejer er til enhver tid forpligtet til at meddele SK Rental, hvor det lejede materiel befinder sig. Vogne/udstyr må ikke fremlejes, udlånes uden skriftlig tilladelse fra SK Rental. Vogne/udstyr tilhører SK Rental, og det er derfor strafbart at pantsætte, sælge eller overdrage til 3. mand.

10. Betaling

Ved langtidsleje (min. 30 dage) faktureres der hver den første i måneden.

Ved almindelig leje er der 8 dage netto, ved betaling efter forfald tilskrives der 0.70% i rente pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 kr.

Faktura fremsendes pr. e-mail – ønskes faktura fremsendt på anden vis, tillægges et faktureringsgebyr på kr. 25,00 pr. faktura.

Service, reparation, forbrugsmaterialer, montage, instruktion m.v. faktureres løbende. Eller efter aftale.

Vedr. fadølsudlejning til private betales der forud med kontant/mobilpay/dankort eller bankoverførsel som er anført på faktura, HUSK faktura nr. ved betaling.

12. Generelt

Lejebetingelserne er gældende for ethvert lejemål, medmindre andet skriftligt er aftalt. SK Rental er berettiget til at overdrage rettighederne i lejeaftalen/leveringsaftalen til 3. mand. Tilbud, leveringsaftale/lejeaftale og faktura må ikke udleveres eller refereres til 3. mand.

Lejepriser samt tillæg til lejepriser reguleres en gang årligt ved længerevarende lejeforhold.

13. Opsigelse af lejeaftalen før denne udløber

Aftale om leje kan efter udløbet af den aftalte minimumsløbetid opsiges skriftligt senest ved udgangen af en måned med 30 dages varsel. Såfremt lejeren misligholder kontrakten inden dennes udløb, skal lejer betale for påbegyndt måned.

14. Forsikring

Ved tilkøb af kaskoforsikring på 100 kr. vil der kun være en selvrisiko på 15.000 kr. ekskl. moms 25% (18.750 kr.) pr. skade for lejeren. Vælger lejeren ikke at tilkøbe kaskoforsikring, er lejer erstatningspligtig for det fulde omfang af skaden.

SK Rental’s Privatlivspolitik

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Sk Rental, CVR-nr. 30684346. Som følge af din aftale med Sk Rental accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt

Gennem din aftale med Sk Rental indsamles der personoplysninger om dig. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”). Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

Hvad er personoplysninger?

Sk Rental beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Sk Rental. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Sk Rental består. Når du køber en service hos Sk Rental, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Sk Rental i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Sk Rental og fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Sk Rental ret til at få Sk Rental bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Sk Rental (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Sk Rental uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Sk Rental uden unødig forsinkelse, hvis Sk Rental ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt Sk Rental i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Sk Rental IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Sk Rental, skal du rette henvendelse til Stefan Fog Kristensen på e-mail: stefan@sk-rental.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Sk Rentals behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Sk Rental / Stefan Fog Kristensen
Senest revideret: 13-05-2024